Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.spectra-pro.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.

2. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW.

II. DEFINICJE

1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru

Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie – zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Komentarz – opinia Usługobiorcy dotycząca wcześniejszej Opinii lub Komentarza.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Konfigurator – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę produktów spełniających określone parametry

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, dostępny po uprzedniej.

Formularz zapytania – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o wycenę

Formularz Zamówienia (Koszyk) – elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Stanowiące zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.spectra-pro.pl.

Schowek – funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.

Subkonto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego dostępny dla osób upoważnionych przez Usługobiorcę do korzystania z Konta w jego imieniu.

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na wyświetlaniu Użytkownikowi treści stron Sklepu internetowego, posiadaniu Konta w Sklepie internetowym, umożliwieniu:
– korzystania z Formularza Zamówienia,
– korzystania z formularza reklamacji w celu zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru,
– korzystania z formularza zwrotu w celu odstąpienia od umowy sprzedaży towaru lub bębna,
– korzystania z formularza zapytania,
– korzystania z konfiguratorów,
– zamieszczania Treści w Sklepie internetowym,
– dodania Towaru do Schowka,

Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Użytkownika/Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że przepisy pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Usługobiorcy należy przez to rozumieć również użytkownika Subkonta przypisanego do Konta tego Usługobiorcy, chyba, że wprost postanowiono inaczej. Umowy sprzedaży zawierane przez użytkowników Subkont zgodnie z przyznanym przez Usługobiorcę poziomem uprawnień, zawierane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

Usługodawca – SPECTRA PRO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 64, 41-807 Zabrze, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630941, z kapitałem zakładowym w kwocie 50 000,00 zł, o numerze NIP: 6482778697, numerze REGON: 365091310,

Biuro obsługi klienta – tel.: (+48) 77 456 71 40, fax: (+48) 77 546 71 30, pn.-pt. 7:00-16:00, e-mail: cok@spectrapro.pl ., (dalej również Spectra Pro Sp. z o.o.). Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.

Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta.

Zapytanie ofertowe – funkcja Konta dostępna za pośrednictwem przycisku „Wyślij zapytanie ofertowe” umożliwiająca skierowanie do Sprzedawcy zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej towarów niedostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Usługobiorcy na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia

2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

1. Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usług za pośrednictwem strony WWW: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji, rozdzielczość ekranu minimum 1024×768, włączona opcja akceptacji”cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sklep internetowy
Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Użytkownika. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.

2. Konto

1) Użytkownik może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

2) W celu założenia Konta bez jednoczesnego zakupu towaru Użytkownik musi wypełnić w formularzu rejestracyjnym, dostępnym pod linkiem Załóż konto, wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”

3) Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta.

4) Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.

5) Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia rejestracji Konta jest kliknięcie przez adresata ww. wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości. Od tej chwili możliwe jest korzystania z Konta.

6) W przypadku zakładania Konta w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik musi wypełnić w Formularzu Zamówienia wszystkie pola oznaczone „*”, wyrazić zgodę na treść Regulaminu Sklepu internetowego, OWS, treść Polityki prywatności oraz kliknąć na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”. W takim przypadku do Użytkownika jest wysyłana przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

7) Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

– Nie ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,

– Wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

– Nie zapisywać Hasła,

– Zmieniać Hasło w regularnych odstępach czasu.

8) W ramach Konta Usługobiorca ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności Sklepu internetowego:

a) Wyszukiwarka złożonych zamówień, faktur VAT oraz dokumentów WZ,

b) Wyszukiwarka Ofert złożonych przez Usługodawcę,

c) Formularz reklamacji i zwrotów (Formularz zwrotów jest dostępny tylko dla tych Przedsiębiorców, którym Spectra Pro Sp. z o.o. uruchomi taką funkcjonalność)

d) Wyszukiwarka reklamacji i zwrotów,

e) Zestawienie towarów najczęściej kupowanych przez Usługobiorcę lub innych klientów,

f) Formularz zapytania

g) Możliwość edycji danych Usługobiorcy, dodawania miejsc dostaw Towarów,

9) Usługobiorca będący przedsiębiorcą ma możliwość utworzenia w ramach Konta oddzielnych Subkont z różnymi poziomami uprawnień dla ich użytkowników.

10) Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

11) Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

12) Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w cz. IV ust. 2 pkt. 14 jednak nie jest to obowiązkowe.

13) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

14) Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)
Adresat: Spectra Pro Sp. Z o.o. ul. Adama Mickiewicza 64 41-807 Zabrze, adres e-mail: sklep@spectrapro.pl
Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………
Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………….…….…………………………….…………..
Data ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

15) Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca może zamknąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie Spectra Pro Sp. z o.o., w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@spectrapro.pl lub w formie pisemnej na adres: Spectra Pro Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 64, 41-807. Użytkownik Subkonta nie może zamknąć Konta Usługobiorcy.

16) Zamknięcie Konta:

a) nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta,

b) nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

c) nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w zamknięcia Konta.

d) nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę przed zamknięciem Konta.

3. Formularz Zamówienia

1) Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, termin płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), miejsce dostarczenia Towarów oraz – jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta – danych identyfikujących Usługobiorcę.

2) Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

3) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.

4) Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Dostępność Towaru jest weryfikowana każdorazowo po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia”.

5) Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy Sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata na konto”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar oraz z terminem płatności.

6) W przypadku otrzymania przez Usługobiorcę Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk „Zaakceptuj ofertę”.

4. Schowek

1) W celu skorzystania ze Schowka konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie ze Schowka polega na dodaniu Towaru do listy Towarów w Schowku.

3) Korzystanie ze Schowka rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Dodaj do schowka” a ulega zakończeniu z chwilą usunięcia danego Towaru ze Schowka.

5. Formularz reklamacji

1) W celu skorzystania z Formularza reklamacji konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularza reklamacji polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy reklamacja, wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*”, określeniu przyczyny reklamacji spośród dostępnych opcji na liście rozwijalnej, opcjonalnie żądania wobec Usługodawcy w związku ze składaną reklamacją oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia reklamacji. System informatyczny Sklepu internetowego domyślnie zaczytuje do formularza dane właściciela Konta. Osoba zgłaszająca reklamację może zmienić ww. dane.

3) Korzystanie z Formularza reklamacji rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy reklamacja (Krok 1) a ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”.

4) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu reklamacji do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza reklamacji poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza reklamacji i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

5) Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

6. Formularz zwrotu

1) W celu skorzystania z Formularza zwrotu konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularz zwrotu polega na wskazaniu Umowy sprzedaży, której dotyczy zwrot towaru, dokonaniu wyboru pomiędzy zwrotem na koszt Spectra Pro Sp. z o.o lub zwrotem na koszt własny (zgodnie z warunkami określonymi w OWS), wypełnieniu wszystkich danych oznaczonych „*” w tym wskazaniu nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy.

3) Korzystanie z Formularza zwrotu rozpoczyna się z momentem wypełnienia przez Usługobiorcę jednego z pól (nr faktury, nr WZ, indeks towaru) identyfikujących Umowę sprzedaży, której dotyczy zwrot towaru (Krok 1) a ulega zakończeniu kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”.

4) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zwrotu do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij wniosek”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zwrotu poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zwrotu i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

5) Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Wyślij wniosek” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania przez Usługodawcę żądania zwrotu towaru.

8. Formularz zapytania

1) W celu skorzystania z Formularza zapytania o wycenę konieczne jest zalogowanie się do Konta.

2) Korzystanie z Formularza zapytania polega na precyzowaniu przez Usługobiorcę warunków zapytania spośród dostępnych opcji w tym, w przypadku gdy dany formularz zapytania to umożliwia – w oparciu o przesłane przez Usługobiorcę pliki.

3) Korzystanie z Formularza zapytania o wycenę rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci rozwijalnych pasków wyboru, a kończy się z chwilą dokonania wyboru w zakresie wszystkich dostępnych kryteriów oraz kliknięcia na przycisk „Złóż zapytanie ofertowe”, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia wysłania zapytania o wycenę.

4) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zapytania o wycenę do chwili kliknięcia na przycisk „Złóż zapytanie ofertowe”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zapytania poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zapytania i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.

5) Po wysłaniu zapytania o wycenę Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej ofertę zakupu podzespołów opracowaną na podstawie kryteriów wybranych przez Usługobiorcę.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do Spectra Pro Sp. z o.o. w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@spectrapro.pl. lub w formie pisemnej na adres: Spectra Pro Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A, 45-020 Opole.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

1) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

2) uzasadnienie reklamacji.

4. Spectra Pro Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

VII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu internetowego dostępne są na stronie www.spectra-pro.pl

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

2. Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

1) Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

2) Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

3) Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

2. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę każdorazowo o planowanej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie wskazanym w ww. powiadomieniu, przypadającym po dacie otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2020 r.